Allah’ın Birliğinin Delilleri Nelerdir?

Allah’ın Birliğinin Delilleri Nelerdir?

Allah’ın bir olduğunun delillerini birçok başlık altında toplayarak incelemek mümkündür. Yüzyıllardan beridir sayısız İslam âlimi ve düşünür tarafından Allah’ın birliği ve varlığını kanıtlamak için çeşitli sistematik düşünce metotları bulmuşlardır. Bu düşünce sistemleri sayesinde günümüzde Allah’ın varlığını ve tekliğini daha iyi anlayıp kavrayabiliyoruz. Allah’ın birliğini şu başlıklar altında incelemek bizim Allah’ın varlığını ve birliğini anlamamızda yardımcı olacaktır. Allah’ın birliğinin delilleri maddeler halinde şu başlıklar altında açıklanacaktır;

  • Tevhit Delilleri
  • Nizam/ İltizam Delili

Allah’ın birliğine kanıtlar aramadan önce Allah’ın varlığına ve birliğine kayıtsız şartsız iman etmek gerekmektedir. İslam dininde iman bütün her şeyin başında gelmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz başlıklar doğrultusunda yapacağımız açıklamalarla, Allah’ın birliğine delilleri daha rahat ve kolay kavrayacağınızı düşünmekteyiz.

Tevhit Delilleri:

Tevhit, bilindiği üzere Allah-u Teala’nın varlığını ve birliğini ifade etmektedir. Varlık ve birlik kavramları ayrı ayrı incelenmesi gereken iki önemli kavramdır. Kainatta mevcut olan düzen, güzellik, birlik ve bütünlüğündeki sırlar Allah’ın da birliğine kanıt oluşturmaktadır. Evrendeki bütün işleyişin bir biriyle olan bağlantısı bizi tek bir yaratıcının olduğu sonucuna götürmektedir. Yüce Allah bizlere Kuran-ı Kerimde bu konu hakkında şunları sölemektedir.

  • ‘’Lev kane fihima alihetun illallahu le fesedeta fe subhanallahi rabbil arşi amma yasıfun’’ (Enbiya – 22/21)
  • Türkçe Anlamı: ‘’Şayet her ikisinde de (yerde ve gökte) Allah’tan başka ilahlar var olsaydı mutlaka ikisinin de düzeni bozulurdu. Yerin ve göğün rabbi Allah, şüphesiz ki onların nimetlerinden uzaktadır.’’

Görüldüğü üzere bu ayette Allah’ın tekliğine oldukça önemli bir kanıt bulmaktayız. Eğer ki Allah’tan başka ilahlar olsaydı evrende yerin ve göğün bütün dengesi ve düzeni bozulurdu. Mantık çerçevesinde düşünüldüğünde de bu durum gayet yerindedir.

Nizam Delili:

Nizam delili, tevhit deliline ek olarak yine bizlere evrenin işleyişi ve düzeni hakkında bilgiler sunarak Allah’ın varlığına ve birliğine en önemli kanıtlardan biridir. Nizam delili kısaca; evrende var olan her şeyin belirli bir amacı olduğuna ve bu amaç doğrultusunda bir birleriyle uyum içerisinde hareket etmeleri nizam delinin temelini oluşturmaktadır. Başlangıcından sonuna kadar bu düzen ve iltizamın kendi kendine oluşamayacağı, Allah’ın varlığına ve birliğine kanıt oluşturmaktadır. En basit tabiriyle evrende işleyen bu düzen ve sahip olduğu gayeler neticesinde bir yaratıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yaratıcı ise muhakkak ki Allah – u Teâla’dır. Bununla ilgili Kuran-ı Kerim’de şu ayet delil olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • ‘’Huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşa la ilahe illa huvel azizul hakim’’ (Ali İmran – 6/3)
  • Türkçe Anlamı: ‘’O (Allah (C.C)) sizleri ana rahminde istediği gibi şekillendirendir. O, Allah’tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah hâkim olan ve güç sahibidir.’’

Bu ayette de açık açık yaratılış ve suretlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgiler verilmektedir. Bu ayetler doğrultusunda Allah’ın varlığını ispatlayan deliller ve birliğine işaret eden deliller kuranı kerimde birçok ayetle karşımıza çıkmaktadır.

Kuran- ı Kerim’de Allah’ın Birliği Hakkında Deliller:

Allah’ın birliğine ve varlığına kanıt olarak Kuran-ı Kerim’de birçok ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır;

  • ‘’Ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huver rahmanur rahim’’ (Bakara – 163/2)
  • Türkçe Anlamı: ‘’ Ey müminler! Sizlerin ilahı tektir ve Allah’tan başka ilah yoktur. O, rahman ve de rahimdir.’’
  • ‘’Kul lev kane meahu alihetun kema yekulune izen lebtegav ila zil arşı sebila’’ (Ali imran – 42/17)
  • Türkçe Anlamı:’’ De ki: Şayet onların iddia ettikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da yerin ve göğün sahibi olan Allah’a ulaşmak için çareler arayacaklardı.’’

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere Allah’ın birliği ve varlığı açık bir şekilde Allah (C.C) tarafından biz insanlara anlatılmaktadır.

Etiketler