Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları

Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları

Anlamlarıyla Allah’ın sıfatları tüm İslam alemi tarafından bilinmesi gereken ve Müslümanların öğrenmekle yükümlü olduğu farz olan şeylerdir. Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları denildiğinde Allah (c.c)’in bilinmesi gereken 14 adet sıfatı vardır. 2 kısımdan oluşan Allah’ın sıfatları 6 adet Zati sıfatları ve 8 adet Subuti sıfatları olarak açıklanmaktadır.

Ondan başka yaratan olmayan ve yaratması sınırsız olan Allah (c.c) tektir ve eşi benzeri bulunmaz. İnsanlar yaradılışlarına ve hayata bakarak Allah’ın varlığını kabul ederek ona sığınmaktadırlar. Bütün dinlerde mevcut olan Allah inancı insanlar için vazgeçilmezdir. Allah’ın sıfatlarının hepsine sahip olduğuna inanmak her Müslüman için farz olmaktadır.

Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Nedir?

Allah'ın Sıfatları Ve Anlamları
Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları

Allah’ın sahip olduğu ve Müslümanlara farz kılınan Zati ve Subuti sıfatlar kısaca şu şekilde açıklanabilir;

Allah’ın Zati Sıfatları • Vücud: Yokluğu düşülemeyen Allah vardır ve başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.
 • Kıdem: Allah’ın varlığı ezeli olan ve varlığının başlangıcı olmayan Allah’ın öncesi bulunmamaktadır.
 • Beka: Varlığının sonu olmayan Allah ebedidir ve her şey yok olduktan sonra bile baki kalacak ve varlığı devam edecektir.
 • Vahdaniyet: Allah’ın eşi ve benzeri bulunmaz, o tektir ve birdir.
 • Muhalefetün Li’-havadis: Sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez.
 • Kıyam Binefsihi: Varlığı kendinde olan Allah hiçbir şeye muhtaç olmaz, her şey Allah’a muhtaçtır.Zati sıfatları sadece kendine mahsus olup yaratılanlardan herhangi birisine verilmesi caiz olmayan sıfatlardır.

Allah’ın Subuti Sıfatları

 • Hayat: Allah’ın daima hayat sahibi ve diri olduğunu anlatan sıfattır. Onun hayatı sonsuzdur ve yaratılmış olanlara benzemez. Allah sınırsız ve sonsuzdur.
 • İlim: Allah geçmişte olan ve gelecekte olacak olan her şeyi ezeli ilmi ile bilir ve ilminde artma ve eksilme olmaz. Onun bilgisi her şeye yeter.
 • Sem’: Allah yaşayan her şeyi vasıtasız olarak duyar ve bunun için bir uzva ihtiyacı yoktur. Onun işitmesinde gizlilik, açıklık. Uzaklık ve yakınlık bulunmaz. Onun her şeyi işitmeye gücü yeter.
 • Basar: Allah yaşayan her şeyi vasıtasız olarak görür ve bunun için bir uzva ihtiyacı yoktur. Onun her şeyi görmeye gücü yeter.
 • İrade: Kâinatta olan her olay Allah’ın izni ile gerçekleşir, onun iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Allah ın iradesi her şeye kadirdir, o dilerse her şey olur ve dilediğini yapar. Onun iradesi her şeye yeter.
 • Kudret: Allah’ın gücü her şeye yeter ve Allah sonsuz kudret sahibidir. Kimsenin ona gücü yetmez ve galip gelemez. Onun kudreti her şeye yeter.
 • Kelam: Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan konuşan Allah söz sahibidir. Kur’anı Kerim, Allah’ın sözüdür.
 • Tekvin: Kainattaki her şeyin yaratıcısı olan Allah tır ve ondan başka yaratıcı bulunmaz. 

Kainattaki her şey Allah dilemesi, hükmü, takdiri ve iradesi ile olur ve Subuti sıfatları Allah’ın sonsuz ve mükemmel özellikleridir.

Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Arasındaki Fark Nedir?

Zati sıfat ne demektir?

Sorusunun cevabı sadece Allah’ın kendine ait olan ve yarattıklarına verilmesi caiz olmayan sıfatlar olarak verilebilir. Subuti sıfatların ise benzerleri diğer varlıklarda bulunabilen sıfatlardır. Bunun sonucunda Zati sıfatlar ve Subuti sıfatlar arasındaki farkı, zati sıfatları sadece Allaha mahsus olan, Subuti sıfatları ise diğer varlıklarda benzerleri bulunan özellikte sıfatlar olarak söyleyebiliriz.

Subuti kelime anlamı hadislerde ‘Hayy’ diye ifade edilmektedir. Allah’ın sıfatı olan Hayy; ölümlü olmayan, ebedi, daim ve baki anlamlarına gelmektedir. O hep diridir ve onun varlığının sonu olmamaktadır. Evveli ve sonu olan diğer canlılar fani için fanidir ve Allah bakidir.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam


Etiketler