Arapça İftar – Sahur Duaları ve Türkçe Anlamları

Arapça İftar – Sahur Duaları ve Türkçe Anlamları

İFTAR SOFRASINDA EZAN BEKLERKEN OKUNACAK DUA

“Allahümme, yâ vâsial’mağfireti! İğfirli, veli’ vâlideyye ve lil mü’minine yevme yekûmül  hisab birahmetike yâ erhamer’râhimin”

“Ey bağışlaması bol olan Allah’ım. Beni, anne – babamı ve bütün iman edenleri kıyamet günü, hesap gününde bağışla ( mağfiret et )

İFTAR ETTİKTEN SONRA DUA

Bismillɑhi vel hɑmdü lillâhi, ɑllâhümme leke sumtü ve ɑlâ rızkıke eftɑrtü ve ɑleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni hɑmdike tekɑbbel minni, inneke entes semiul ɑliym.

Allɑhım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınlɑ orucumu ɑçtım. Ancɑk Sɑnɑ tevekkül ettim. Seni hɑmdinle tesbih ederim. Allɑhım Benden kɑbul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin.

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şerri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

Allah’ı! Senin rızan için orucumu tuttum, Sana inandım sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarın ki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla”

Herhangi bir Müslüman oruç tutar ve iftar anında;

Ey Büyük Allah! Ey Büyük Allah! Benim İlâhım ancak sensin. Senden başka ilâh yoktur.Benim için büyük günahlarımı bağışla. Zira şu muhakkak ki büyük günahları (Senin gibi )Büyükten başkası mağfiret edemez.”

Diyerek dua ederse; muhakkak ki annesinin, kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.

Bunu çocuklarınıza da öğretin, zira muhakkak bu Allah-u Te’âlâ’nın  ve Rasûlü’nün sevdiği bir kelimedir.

Allah-u Te’âlâ bununla ( Dua edenin ) dünya ve âhiret işlerini yoluna koyar. [İbni Asâkir,Târîh-u Medînet-i Dimeşk, no:6761 54/238; Ali el Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:24400, 8/614; Ali el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazan sh:128]

İSLAM ALİMLERİNİN İFTAR SOFRASINDA OKUDUĞU DUALAR

İslam Âlimlerinden Abdullah İbni Ömer (r.a )ise iftar vakti şöyle dua ederdi:
“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

Sa’d İbn-i Ubâde’nin (radıyallahu anh) iftar davetine icabet ettiğinde, iftarda kendisine ikram edilen ekmek ile zeytinyağını yedikten sonra, genellikle başkalarıyla iftar ederken iftar sahibi için okuduğu, şu duayı okumuştur;

“Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve melekler (üzerinize insin) size dua, rahmet ve mağfiret dilesin.”  [ Peygamber Efendimiz’in Yemek veya İftar sahibine yaptığı dua: Ebû Dâvûd, Et’ime, 54 (3854); sıyâm 22.; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/138 .]

İFTARDAN SONRA OKUNABİLECEK TÜRKÇE DUALAR

Ya Râb! Ancak sana kulluk ederiz.

Ya Râb! Bütün ibadetlerimizde ancak senden yardım isteriz.

Bütün Hayırlı işlerimizde ancak senin lütfunu bekleriz.

Lütfunla, bize yardımını esirgeme Ya Râb!

Mübarek Ramazan’da mağfiretine eren kullarından eyle bizleri de Ya Rabbi!

Allɑh’ım,

Senin rızɑn için oruç tuttum,

Sɑnɑ inɑndım, Sɑnɑ güvendim,

Senin rızkınlɑ orucumu ɑçtım,

Hɑmdolsun verdiğin nimetlere,

Sɑğlık ve ɑfiyete.

Ey bɑğışlɑmɑsı bol Rɑbb’im,

Beni, Ailemi, Milletimi, Devletimi, Ve tüm inɑnɑnlɑrı koru,

Rɑhmetini ve yɑrdımını esirgeme üzerimizden,

Bizlere yɑşɑmɑ sevinci ver,

Her türlü güçlüğe kɑrşı dɑyɑnmɑ gücü ver,

Senin her şeye gücün yeter.

Amin.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DULARI HAKKINDA HADİSLER VE RİVAYETLER

Abdullah b. Amr’dan rivayet Edildi;

Peygamber Efendimiz (s.a.v) iftar ettiğinde şu duayı okurdu;

“Allahümme inni es’elüke birahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”

“Allah’ım! Her şeyi  kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim.”

Muaz ibni Zühre (r.a ) Beyan ediyor;

Bana bildirildi ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v)  İftar ettiği zaman şu duayı okurdu;

Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.

Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

( Ebu Davud, Savm: 22)

Mervan ibni Salim, ibni Ömer (r.a)  naklediyor;

Peygamber Efendimiz (s.av), orucunu açınca şöyle derdi.

“Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Teâlaya mükâfat gerçekleşti.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

Üç kimsenin duası ret olunmaz.

-İftar sırasında oruçlunun duası,

-Adil hükümdarın duası,

-Mazlumun duası.

Allah’u Teâla bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim diye yemin eder.

“Allah’ım! Senin rızan için oruçumu tutum ve Senin verdiğin rızkınla iftar ediyorum. Benden (orucumu) kabul buyur. Muhakkak Sen her şeyi işitensin, bilensin.” [Dârakutnî, Sünen 2/185.]

“Yardımıyla oruç tuttuğum ve bana verdiği rızıkla iftar ettiğim Allah’a hamd olsun.” [Beyhakî, Şuabü’l-İman 3/406.]

SAHUR DUALARI

Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…
Amin.

Yarınki  Ramazan orucuna niyet ettim… Kabul ve makbul eyle! Cennetinle ve Cemalullahınla müşerref eyle bizleri… Ceheneminden mahfuz eyle… Kendine kul ve habibine Ümmet eyle… Yaptığımız ibadet ve taatimizi makbul eyle.

Amin.