Evrad-ı Behaiyye Duası (Rızk,Dilek,Kısmet için)

Evrad-ı Behaiyye Duası (Rızk,Dilek,Kısmet için)

Evrad-ı Behaiyye Duası

Evrad-ı Behaiyye duası özel ayetlerden oluşan çok güçlü ve etkili bir duadır. İçindeki ayet ve Esma’lar rızk, kısmet, arınma, güçlenme, dileklerin kabulü korunma amaçlı okunabilir. Her hafta okumalara devam edilebilir.

Bismillahirrahmanirrahim* Allahümme entel melikül
hayyül kayyumül mübin* Ellezi la ilahe illa ente rabbi halakteni
ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike masteta’tü
euzü bike min şerri ma sana’tü ebuü leke bi nı’metike
aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiruz
zünube illa ente ya ğaffar* Sübhanellahi vel hamdü
lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve la havle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azıym*Hüvel evvelü vel ahım
vez zahiru vel batınü ve hüve bi külli şey’in alim* Yuhyi
ve yümitü ve hüve hayyüllezi la yemutü bi yedihil hayr*
Ve hüve ala külli şey’in kadir*Sübhaneke ya azıymel müazzameh*
Sübhaneke ya kayyumel mükerram* Sübhaneke
ya bais*Sübhaneke ya varis*Sübhaneke ya kadir*
Sübhaneke ya muktedir*Sübhaneke ya alimes sirri vel
hafiyyat*Sübhaneke ya baıse men fil cedalete vel müsmekat*
Sübhaneke ya müsta’bede cemiy’ıl halaık* Sübhaneke
ya mukaddiral vahd ves savafık* Sübhaneke ya men la tatraü
aleyhil afat* Sübhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkat*
Ala kadruke ve tealeyte amma yekulüz zalimune ulüvven
kebira* Sübhaneke ya mu’tikar rikab*Sübhaneke ya
müsebbibel esbab* Sübhaneke ya hayyü ya kayyumüllezi

la yemut* Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut* Halaktena
Rabbena bi yedike ve faddaltena ala kesirin min halkık* Fe
lekel hamdü ven na’ma* Ve leket tavlü vel ala’* Tebarakte
Rabbena ve tealeyte* Nestağfiruke ve netubü ileyke* Allahümme
entel evvelü fe la şey’e kableke* Ve entel ahıru fe
la şey’e ba’deke* Ve entez zahiru fe la şey’e yüşbihüke* Ve
entel batinü fe la şey’e yerak* e entel vahıdü bi la kesir* Ve
entel kadim bi la vezir* Ve entel müdebbiru bi la müşir*
Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü
ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tuızzü men teşaü ve
tüzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala külli şey’in
kadir* Tülicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli
ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel
hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab* Sübhaneke
ya menıhtecebe fil ula an cemiy’ıl vera* Sübhaneke ya
men teradda bil vekari vel kibriya’* Sübhaneke ya malike
cemiy’ıl eşya’* Sübhaneke ya men teazzeze bil kudrati vel
ula* Ve ya men ya’lemü ma fid davahis seb’ı vel husna* Ve
ya men ya’lemü ma yeteleclecü fis suduri vel ahşa’* Ve ya
men şerrafel aruda alel müdüni vel kura* Sübhaneke ya
men ya’lemü ma tahtel cebubi ves sera* Sübhaneke ya men
teala ve letufe an en yüra tebarakte ve tealeyte la rabbe
ğayruke ve la kahira sivak* Allahümme entel mün’ımül
müfddül mükıylüş şekur* Ve eşhedü enneke entellahüllezi
la ilahe illa ente* Ente rabbi ve rabbü külli şey’in fatırus
semavati vel erdi alimül ğaybi veş şehadetil aliyyül kebirul
müteal* Taha ta sin mim tasin yasin ha mim ayn sin
kaf* Meracel bahrayni yeltekıyani beynehüma berzehun
la yebğıyan* Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyumü
la te’huzühu sinetün ve la nevmün lehu ma fis semavati

ve ma fil erdi men zenzellezi yeşfeu ındehu illa bi iznihi
ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yühiytune
bi şey’in min ılmilıi illa bima şae vesia kürsiyyyühüs
semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül
azıym* Hamim hamim hamim hamim hamim hamim
hamim * Hummel emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun*
Ha mim* Tenzilül kitabi minellahil azizil alim* Ğafiriz
zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi zit tavli la ilahe illa
hüve ileyhil masıyr*Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi ve
yahkümü ma yündü bi ızzetıh* Ve la münazia fi ceberutihi
ve la şerike lehu fi mülkih* Sübhanellahi ve bi hamdihi
la kuvvete illa billah* Ma şaellahü kane ve ma lem
yeşe’lem yekûn*
A’lemü ennellahe ala külli şey’in kadir* Ve ennellahe
kad ehata bi külli şey’in ılma* Allahümme la taktülna bi
ğadabike ve la tühliküna bi mesülatike ve afina kable zalik*
Sübhanellahil melikil kuddus* Sübhanellahi zil mülki
vel melekut* Sübhaneke zil izzeti vel azameti vel heybeti
vel kudrati vel kibriyae vel celali vel cemali vel kemali vel
beka ves sültani vel ceberut* Sübhanel melikil hayyillezi
la yenamü ve la yemutü ebeden bakiyen daimen sübbuhun
kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi ver ruh* Allahümme
allimna min ılmike ve fehhimna anke ve kallidna bi samsami
nasrik* Allahümmec’alna leke şakiran ve leke zakiran
ve leke rahiben ve leke mıtvaan ve leke muhbiten ve
ileyke evvahen müniba* Allahümme tekabbel tevbetena
vağsil havbetena ve seddid mekavilena veslül sehıymete sudurina*
Ve ezhibid dahle vez zahle ver rane vel ıhnete min
kulubina* Allahümme inna neuzü bike min cüdaıl füc’eti
ve harkıl me’nuseti ve minel ilhadi vel ğırrati ve minel

cemmi vel aneti ve minel ümuril mütammirat* Allahümmeksim
lena min haşyetike ma tehulü bihi beynena ve
beyne measıyk* Ve min taatike ma tüdhılüna ve tübelliğna
bihi ila hazıyratil kuds* Ve minel yekıyni ma tühevvinü
bihi aleyna müsıybatid dünya vel ahırah* Vahşürna mea
hayril eşavid* Ve metı’na bi esmama ve ebsarina ve kuvvetina
ma ahyeytena* Ve mevvitna ala ahyeytena vec’alhül
varise minna vec’al se’rana ala men zalemena vensurna ala
men adena vağfir hatayana vekşif razayana* Veşfi merdana
ve nevir cü’şena* Vakdı evtarana verham nacileyna
ve la tec’alil acilete ekbera hemmina ve la mebleğa ılmina
ve la tec’al müsıybetena fi dinina ve la tusellıt aleyna bi
zünubina men la yerhamüna verzukna ve ente erhamür rahımiyn*
Allahümme inna nes’elüke rahmeten min ındike
tehdi biha ruana ve telümme biha şa’sena ve tecmeu biha
şemlena* Ve teşfi biha meridana ve tüzekki biha a’malena
ve evkatina ve tülhimüna biha ruşdena* Allahümme inna
nes’elüke bi samedaniyyetike ve bi vahdaniyyetike ve bi
ferdaniyyetike ve bi ızzetikel bahirati ve bi rahmetikel vasiati
en tec’ale lena nuran fi mesamiına ve nuran fi a’yünina
ve nuran fi ecdasina ve nuran fi kulubina ve nuran fi havassina
ve nuran fi nesemina ve nuran min beyni eydina*
Allahümme zidna ilmen ve nuran ve hılmen ve atina nı’meten
zahiraten ve nı’meten batıneh* Hasbünellahü li dinina hasbünellahü
li dünyana hasbünellahül kerimü lima ehemmena*
Hasbünellahül hâlimül kaviyyü li men beğa aleyna*
Hasbünellahüş şedidü li men kadena bi su’* Hasbünellahür
rahıymü ındes sam* Hasbünellahür raufü ındel mes’eleti
fil cedes* Hasbünellahül latiyfü ındel mizan* Hasbünellahül
hakimü indel cenneti ven nar* Hasbünellahül kadiru

indes sırat* Hasbiyellahii la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü
ve hüve rabbül arşil azıym* Merhaben merhaben bis
sabahı ve bil yevmil cedidi ve bil ibbani ve bil fitnetis seıydi
ve bis safiri veş şehid* Üktüb lena ma nekulü bismillahil
hamidil meçidir rafiy’ıl vedudil mühıytıl fa’ali fi halkıhi
lima yürid* Ve hüve akrabü ileyhi min hablil verid*
Asbahna billahi mü’minen ve bi likaihi müsaddikan ve bi
huccetihi mu’terifen ve li sivellahi fil uluhiyyeti cahıden ve
alellahi mütevekkilen nüşhidüllahe ve nüşhidü melaiketehu
ve kütübehu ve enbiyaehu ve hamelete ve arşihi bi ennehu
hüvallahüllezi la ilahe illa hüve vahdehu la şerike lehu ve
neşhedü enne muhammeden abdühu ve rasulühu ve ennel
cennete hakkun ven nara hakkun ve ennel havda hakkun
ve enneş şefaate hakkun ve enne münkeran ve nekiran hakkun
ve va’deke hakkun ve ennes saate atiyetün la raybe
fiha ve ennellahe yeb’asü men fil kubur* Ala zalike nahya
ve aleyhi nemutü ve aleyhi nüb’asü ğaden ve la nera azaben
in şaellahü teala* Allahümme innena zalemna enfüsena
fağfirlena evzaranel kebaira vel lememi fe innehu la
yağfiruhüma illa ente* Vehdina li ahsenil ahlakı fe innehu
la yehdi li ahseniha illa ente* Lebbeyke ve sa’deyke vel
hayru küllühu bi yedeyke nestağfiruke ve netubü ileyke*
Amenna allahümme bima erselte min rasul* Ve amenna
allahümme bima enzelte min kitabin fe saddakna* Allahümmemle’
evcühena minke hayaen ve kulubena minke
hubura* Allahümmec’alna lühumen ve zalfen ve la tec’alna
daninen ve aminen ve nemimen ve nefacen ve dahısa* Allahümme
inna neuuzü bike minel hebrameti vel caveti ve
minel utüvvi vel hatratihi vel hayluleti vel feyheci ver rat’ı
vel atli ver rammai vel fitnetid dehmai vel meıyşetid danka’

Allahümmec’al evvele yevmina haza salaha* Ve evsetahü
felahan ve ahırahu necaha* Allahümmec’al evvelehu rahmeten
ve evsetahu zehadeten ve ahırahu tekrimeh* Allahümmerzukna
minel ıyşi erğadehü ve minel umri es’adehu
ve miner rizkı evseah* Allahümme’fü anna bi afvike vahlüm
aleyna bi fadlik* Sübhanekallahümme ve bi hamdike
la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik* Azze
caruke ve celle senaüke ve la yühzemü cündüke ve la yuhlefü
va’düke ve la ilahe ğayruk* Sübhaneke ma abednake
hakka ıbadetike ya ma’bud* Sübhaneke ma arafnake hakka
ma’rifetike ya ma’ruf* Sübhaneke ma zekernake hakka
zikrike ya mezkur* Sübhaneke ma şekernake hakka zikrike
ya mezkur* Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike
ya meşkur* Allahümme evzı’na şükra ma en’amte bihi
aleyna fe inneke entellahüllezirtefa’te an sıfetil cibilli sıfatü
kudratik* Ve la dıdde şehdüke hıyne fetartel me’ruşe
ve la nidde haczüke hıyne bera’tel hubat* Allahümme inna
neuzü bike min cahmetin la tedma’ ve min cenanin la yefza’
ve min kalbin la yatışa’ ve min avadil maun* Allahümme
fehhimna esrarake ve elbisna melabise envarike ve ağmisna
fi ramuzil letaifi ve efıd aleyna min avarifil mearif* Ya
nural envari ya letıyfü ya settarü nes’elüke en tüsalliye ve
tüsellime ala seyyidina muhammedin nibrasil enbiyai ve
neyyiril evliyai ve izbirkanil asfiyai ve yuhıs sekaleyni ve
dıyail hafikayn* Ve en terfea vücudena ila felekil irfan* Ve
tüsebbite şühudena fi mekamil ıhsan* Ya allahü ya nuru
ya vasiu ya ğafur* Ya menis semaü bi emrihi mebniyyeh*
Vel ğabraü bi kudratihi medhıyyeh* Veş şevahiku bi hıkmetihi
mersiyyeh* Vel kamerani bi fadlike müdıy’eh*
Nes’elüke bi ismikellezi terakraket minhül hunnesü vel

ezheran* Ve tecelcelet minhül ananü hırzen manian ve nuran
satıan yekadü senaberkıhi yezhebü bil ebsar* Yükallibüllahül
leyle ven nehara inne fi zalike le ibraten li ülil
ebsar* Ta sin mim* Ve neuzü billahil azıymi minel mearifi
vel ıdameti vel mahzuri vel mümahaleti vel ğımar* Ve
min keydil füccari ve min havadisil asrani ve min şerril
ecürran* Ya hafiyzu ıhfazna* Ya veliyyü ya vali ya aliyyü
ya ali ya men la ilahe illa hüve la ya’lemü ehadün keyfe
hüve illa hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya hakku
ya vahıdü ya ehadü ya samedü ya vehhabü ya fettahu ya
muhyi ya mümitü ya kahharu ya selam* Selamün kavlen
min rabbin rahıym.Fe seyekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul
alim* Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanür rahıym*
Elmelikül kuddusüs selamül mü’minül müheyminül azizül
cebbarul mütekebbirul halikul bariül musavvirul ğaffarul
mübdiül müiydül berrul muhsır razzakul kadirul kabidul
basitul hafidur rafiul müizzül müzillül mükıytüs sadikul
bakır raufün nafiııd darrul mühlikül mükaddimül müahhırul
afüvvül muğnil müntekımüt tevvabüs semiy’ul alimül
besıyr* Hasbünellahü ve nı’mel vekiyl* Nı’mel Mevla
ve nı’men nasıyr* Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr*
Ya daimen bi la fenan ve ya kaimen bi la zeval* Ve ya müdebbiran
bi la vezir* Sehhil leyna ve ala ebeveyna külle
asir* Allahümme la mania lima a’tayte ve la mu’tıye lima
mena’te ve la mübeddile lima hakemte* Ve la yenfeu zel
ceddi minkel ceddü* Sübhaneke rabbiyel aliyyil azıymil
hasibil hakemil adlir rakıybil bazihış şamihıl mücibil ğaniyyir
raşidis saburil celilil bediin nuril muksitıl camili
mu’tıl mani’* La ilahe illellahül vekilüş şehid* La ilahe illallahiil
metinül mecid* La ilahe illalahül vacidül vali* La

ilahe illellahül macidil müteali* A’dedna li külli hevlin la
ilahe illellah* Ve li külli rağsin elhamdü lillah* Ve li külli
rahainiş şükrü lillah* Ve li külli u’cubetin sübhanellah* Ve
li külli leznin hasbiyellah* Ve li külli ismin estağfirullah*
Ve li külli şecvin ma şaellah* Ve li külli kadain ve kaderin
tevekkeltü alellah* Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la
havle ve la kuvvete illa billah* Ve li külli musiybetin inna
lillahi ve li külliş şecbin istaantü billah* Allahümme inna
asbahna nüşhidüke ve nüşhidü melaiketike ve hamelete arşike
ve enbiyaike ve cemiy’ı halkıke bi enneke entellahüllezi
la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ve enne muhammeden
sallellahü aleyhi ve selleme abdüke ve rasulüke
ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ya rahmaned
dünya ve ya rahıymel ahırah* Fa’fü anna vağfir
lena verhamna ente Mevlana ve ente hayrur rahımiyn* Bismillahiş
şafi fi hüvellah* Bismillahi kafi hüvellah* Bismillahil
müafi hüvellah* Bissmillahillezi la yedurru measmihi
şey’ün fil erdi ve la fis semai ve hüves semiy’ul alim* Fallahü
hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn* Vallahü
min veraihim mühıytun bel hüve kur’anün mecidün fi levhin
mahfuz* Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu
lillahi kanitin*İn küllü nefsin lemma aleyna hafız* Nı’mel
hafizu Allah* Ya hafıyzu ıhfazna sümme enzele aleyküm
min ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm
ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahil
ğayral hakkı zannel cahiliyyeti yekulune hel lena minel
emri min şey’in kul innel emra küllehu lillahi yuhfune
fi enfüsihim ma la yübdune leke yekulune lev kane lena
minel emri şey’ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi
büyutiküm le berazelleziyne kütibe aleyhimül katlü ila

medaciıhim ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yumahhısa
ma fi kulubiküm vallahü alimün bi zatis sudur*
Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zünubena
ve kına azaben nar* Essabirine ves sadikıyne vel
kanitine vel münfikıyne vel müstağfirine bil eshar* Şehidellahü
ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ilmi
kaimem bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim* İnned
dine indellahil İslam* Fe sübhanellahi hıyne tümsune ve
hıyne tusbihun* Ve lehül hamdü fis semavati vel erdi ve
aşiyyen ve hıyne tuzhirun* Yuhricül hayye minel meyyiti
ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba’de mevtiha
ve kezalike tuhracun* İnni tevekkeltü alellahi rabbi
ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızun binasıyetiha
inne rabbi ala sıratın müstekıym* Ve ma lena ella netevekkele
alellahi ve kad hedana sübülena ve le nasbiranne
ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil mütevekkilun*
Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve Mevlana
ve alellahi fel yetefekkelil mü’minun* Ve ma min dabbetin
fil erdi illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha
ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin*Ve keeyyin min
dabbetin la tahmilu rizkaha allahü yerzükuha ve iyyaküm
ve hüves semiy’ul alim* Ma yeftehıllahü 1in nasi min rahmetin
fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu
min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym* Ve lein seeltehüm men
halekas semavati vel erda le yekulünnellahü kul eferaeytüm
ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin
hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne
mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül
mütevekkilun* Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve
li tatmeinne kulubüküm bihi ve men nasru illa min

ındillahil azizil hakim* Kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin
kaf* İkfina verhamna hüvellahül kadirul kahiruz zahirul
batınül fatırul latıyfül habiru kavlühül mülkü yevme yünfehu
fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir*
Ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdi
ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Nes’elüke bi
ızametil lahutiyyeti en tenkule tıbaana min tıbaıl beşeriyyeh*
Ve en terfea mühecena mea melaiketikel ulviyyeh* Ya
muhavvilel havli vel ahvali havil halena ila ahsenil hal*
Sübhanekellahümme ve bi hamdik* Eşhedü en la ilahe illa
ente* Estağfiruke ve etubu ileyke* Allahümme salli ala
seyyidina muhammedinis sabikı ilel enami nurühu rahmettin
lil alemine zuhuruh* Adede men meda minel beriyyeti
ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten
testağrikul adde ve tühıytu bil hadd* Salaten la ğayete
leha ve Ientiha’* Ve la emede leha ve lenkıda’* Salatekelleti
salleyte biha aleyh* Salaten daimeten bi devamik* Ve
ala alihi ve sahbihi ve ıtratihi misle zalik* Sübhaneke rabbike
rabbil izzeti amma yesıfune ve selamün alel mürselin*
Vel hamdü I i İlah i rabbil alemin*