Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Hakkında Bilinmesi Gerekenler hakkında

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Hakkında Bilinmesi Gerekenler hakkında

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) ne demektir?

Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir. Guslün Türkçe’deki bir başka adı da boy abdestidir.
Gusl, Allah’u Teâlâ’nın Müslümanlar için emrettiği en önemli maddî-manevî temizlik biçimidir.
Cenâb-ı Hak, “Eğer cünüp iseniz yıkanıp temizlenin” buyurmaktadır. Gusül, tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Namaz için alınan abdest “küçük abdest” kabul edilerek, gusle “büyük abdest” veya “boy abdesti” adı  verilmektedir.
Guslün daha çok manevî bir temizleme aracı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü vücudumuzun herhangi bir yerinde görünür bir pislik veya kir-pas olmasa bile cünüb olan kimsenin ibadetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka gusletmesi gerekir. Ayrıca gerekli şartları  yerine getirilmeyen yıkanma, ne kadar itinalı yapılırsa yapılsın guslün yerine geçmez ve bununla cünüplükten kurtulmak mümkün olmaz. Cünüp olan kimse ilk fırsatta gusletmeye çalışmalıdır. Bu durumda ancak, içinde bulunduğu namaz vaktinin çıkmasına kadar müsaade vardır; daha fazla geciktirilmesi günah kazanmasına sebep olur.
abdesti bozan herşey

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) hangi durumlarda alınır?

a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.
b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) nasıl alınır?

Guslü dar ve geniş zamanda olmak üzere iki türlü almak mümkündür: 
1 – Suyun azlığı, soğukluğu, vaktin müsaadesizliği gibi hallerde, acele olarak yapılan gusülde evvelâ ön ve arka taraftaki kirler giderilir. Sonra üç defa ağıza, üç defa buruna su çekilerek içlerinde kuru yer kalmaması te’min edilir. Bundan sonra da baştan, sağ ve sol omuzlardan dökülen su ile bedenin tamamı yıkanıp ıslatılır. Kuru yer kalmadığı anda, gusül yapılmış olur.
Bu, dar ve sıkışık anlarda ve sadece guslün farzları yerine getirilerek yapılan gusüldür.
2 – Müsait zaman ve mekânda yapılan gusülde ise, gusle besmele ve niyet ile başlamak, öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak, bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek, sonra namaz abdesti gibi abdest almak, fakat su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bırakmak, abdestten sonra önce üç defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dökmek, sonra diğer uzuvları yıkamak, her defasında bedeni iyi ovuşturmak, her azayı üçer defa yıkamak, suyun kullanımında aşırı davranmamak, avret yerlerini örterek yıkanmak, gusül esnasında konuşmamak, gusülden sonra çabucak giyinmek guslün belli başlı sünnet ve adabındandır. Abdestin adabı sayılan diğer güzel davranışlar gusül için de geçerlidir.
Guslün her iki halinde de, şart ve farz olanı ağız ve burun içi ile bedenin tamamında kuru yer kalmamasıdır. Bu yapıldıktan sonra, gusül yerine getirilmiş, mânevî ve maddî temizliğe kavuşulmuş olunur.
Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele okur ve :”Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler.
“Cünüplükten temizlenmeye niyet ettim” diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.
 gusül1Önce besmele çekerek gusle niyet edilir
 gusül2
Eller bileklere kadar yıkanır ve yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizlenir.
 gusül3Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerleri  ve uyluklar yıkanır
 gusül4Sağ avuç ile ağza üç kere su alınır. Oruçlu ise boğaza su kaçmamasına dikkat edilir.
 gusül5Her defasında boğaza kadar ağzın içi iyice çalkalanır.
 gusül6Sonra, sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekilir.
 gusül7Her defasında sol el ile sümkürülür ve burun temizlenir.
 gusül8Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır.
 gusül9Abdest alındıktan sonra, üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa da sol omuza su dökülerek yıkanır.
 gusül10Suyun her dökülüşünde ellerin erebildiği yere kadar vücut iyice ovuşturulur.
 gusül11Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir.
 gusül12Şayet yıkanılan yerde su toplanıyorsa, ayaklar  gusülden çıkanırken yıkanır.
 
* Bayanlar ve Erkekler aynı şekilde gusül abdesti alır. Bayan için ayrı erkek için ayrı bir boy abdesti alınış şekli yoktur.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’nin Türleri Nelerdir?
Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’i 3’e ayrılır:

A-) Farz olan gusüller:
Guslün, cünüplük hâlinden veya hayız-nifas kanının kesilmesinden sonra yapılması farzdır.
B-)Sünnet olan gusüller:
1 – Cuma namazı için yıkanmak sünnettir.
Cuma günü, hadîs-i şerîflerin de beyanı üzere, Seyyidü’l-Eyyâm, yani; günlerin en şereflisi ve üstünüdür. Aynı zamanda mü’minlerin bayram günüdür. Resûlüllah Efendimiz, birçok hadîs-İ şerîflerinde, ümmetine, cuma günü yıkanarak ve temiz kokular sürünerek mescide çıkmalarını tavsiye buyurmuştur.
Perşembe günü veya cuma gecesi yıkanmak ile de sünnet yerine getirilmiş olur. Cuma günü yıkanmakla ilgili hadîslerin çokluğuna ve bu husustaki şiddetli tavsiyeye bakarak, âlimler, cuma guslünü sünnet-i müekkede olarak kabûl etmişlerdir. Traş olmak, tırnak kesmek gibi diğer beden temizlikleri de yine cuma günü yapılması tavsiye edilmiştir.
2 – Bayram namazları için de yıkanmak yine sünnettir.
3 – Hac ve ömre için ihrama girerken yıkanmak. Bu yıkanmak, mânevî temizlikten ziyade, maddî temizlik için olduğundan, kadınlar o sırada hayız ve nifaslı dahi olsalar, bu guslü yapabilirler. Şayet su yoksa, teyemmüm yapılmaz.
4 – Hacıların arefe günü Arafat’da vakfe için yıkanmaları da sünnettir.
C-) Mendub veya müstehab olan gusüller:
1 – Cünüplük veya hayız – nifas gibi bir durum olmadan, temiz olarak ihtida etmiş yeni Müslümanın yıkanması menduptur.
2 – İhtilâm ve hayız olmamakla birlikte, on beş yaşına ulaşarak hükmen bulûğa eren kız veya oğlanın yıkanması da menduptur. Hayız ve ihtilâm yoluyla bulûğa erenlerin yıkanması, zaten farzdır.
3 – Baygınlık geçirenin baygınlıktan kurtulduktan sonra yıkanması… Bu gusül, iyileşmeye karşı bir şükür olarak yapılır.
4 – Kan aldırdıktan sonra yıkanmak.
5 – Ölü yıkanmak için gusül etmek.
6 – Berat ve Kadir gibi mübarek geceleri ihya etmek için yıkanmak.
7 – Hacıların Mina ve Müzdelife’de bulunmak için yıkanmaları.
8 – Mekke-i Mükerreme’ye veya Medine-i Münevvere’ye girmek için, bu mübarek beldelere hürmeten yıkanmak.
9 – Güneş ve ay tutulmaları anında kılınan Küsûfve husuf namazları için yıkanmak.
10 – Yağmur duasına çıkmak için yıkanmak.
11 – Yolculuktan gelen veya yeni çamaşır değiştirenin de yıkanması menduptur.
12 – Felâket ve musibetler ânında kılınan havf (korku) namazı için yıkanmak.
13 – Günahtan tevbe etmek isteyen kimsenin de gusletmesi menduptur.
14 – Cünüplüğün hemen ardından âdet görmeye başlayan kadın, dilerse cünüplükten dolayı
hemen yıkanır. Dilerse yıkanmayı, âdet bitimine bırakır.
15 – Zevcesiyle cinsî birleşmede bulunan bir kimse, yıkanmadan önce ikinci bir kere daha birleşmede bulunmak istediğinde, abdest alması veya gusletmesi menduptur.
16 – Cünüp bir kimsenin cünüplükten tezelden kurtulması için yıkanmakta acele etmesi de menduptur. Cünüp bir kimse, yıkanmasını namaz vaktini geçirmeyecek kadar bir süre erteleyebilirse de hemen yıkanması efdaldir.
Selef-i sâlihîn, bu hususa son derece dikkat ederler, kendilerine cünüplük ârız olunca, vakit geniş bile olsa hemen yıkanmayı tercih ederlerdi.
Sünnet veya müstehab olan gusüller mücerred olarak beden temizliği veya hürmet ve tâzim için yapıldığından, farz olan gusüldeki gibi ağzı ve burnu yıkamak farz değildir. 
* Şafiilere göre farz dışında kalan bütün yıkanmalar sünnettir.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’nin Farzları nelerdir?

1) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2) Buruna su çekmek ve yıkamak. 
3) Tepeden tırnağa bütün  vücudu yıkamak. 
Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gusül yerine gelmemiş olur.Onun için kulaklar, göbek çukuru, saç, sakal ve bıyıkların dipleri iyice yıkanır

Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’nin Sünnetleri nelerdir?

1) Gusle besmele ve niyet ile başlamak.
 2) Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek. 
3) Gusülden evvel abdest almak. 
4) Abdestten sonra, önce üç defa başa, sonra üç defa sağ, üç defa da sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice ovuşturmak.
5) Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak.
6) Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak. 
7) Tenha bir yerde yıkanılsa bile, avret yerini açmamak. 
8) Guslederken konuşmamak. 
9) Gusül bitince bedeni bir havlu ile kurutmak
 10) Gusülden sonra çabucak giyinmektir.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’nin Edep ve Adapları nelerdir?

Guslün en mühim âdâbı; yıkanırken avret yerlerini örtülü bulundurmaktır.
Bütün peygamberler, utanmanın insanın en büyük meziyeti ve vasfı olduğunda ittifak etmişlerdir. Utanan insan, bedenini, bilhassa avret yerlerini başkalarına teşhir edip baktırmaktan hoşlanmaz. Terbiye ve edebi buna mâni olur. Beşeriyete örnek olan din büyüklerinden bir Sahâbe: “Gökten düşüp parça parça olmaya razıyım. Fakat avret yerimi açarak başkalarına göstermeye razı değilim” sözüyle, bizlere bu yolda örneklik etmişlerdir.
Bu sebepledir ki, Müslümanlar, gerek hususî ve gerekse umumî yerlerde yıkanırken dikkat etmeli, avret yerlerini daima örtülü bulundurmaya gayret göstermelidirler.
Şu kadar var ki, evlerdeki şahsî banyolarda veya umumi hamamların tek kişilik banyo odalarında kısa bir süre için, insan, bedeninin tamamını açıp traş ve benzeri temizlikleri yapabilir. Kimse görmediği için bunda mahzur söz konusu değildir. Ama bu hâl, âdet hâline getirilmemeli, istenen temizlik yapıldıktan sonra, hemen avret yerleri örtülerek haya duygularının zedelenmesine meydan verilmemelidir.
Abdestte olduğu gibi, guslü müteâkip iki rek’at namaz kılmak da âdâbdandır. Din büyükleri bu namazı hiçbir zaman ihmal etmezlerdi. Bu namaz Allah’a hamd ve şükür makamında yapılan bir nafile namazı olabileceği gibi, kaza namazı da olabilir.
Mademki ibadetler Allah’ın rızasını kazanmak, ona kulluğumuzu ve bağlılığımızı en iyi şekilde arz etmek için yapılır, o halde ibadetlerin farzlarını yerine getirdiğimiz gibi, mümkün olduğu ölçüde bütün sünnet ve âdâbıyla yapılması ne kadar güzel olur.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’nin Faydaları nelerdir?

Gusül, âkıl-bâliğ olan her Müslüman’a, kendisinde guslü gerektiren bir hal meydana geldiği takdirde farzdır. Gusül temizliğinde, mânevî ve uhrevî birçok faydalar yanı sıra, pek çok maddî fayda ve güzellikler de bulunmaktadır. Bu sebeple İslâmiyet, gusle büyük ehemmiyet vermiştir.
İnsan bu vecibeyi yerine getirmekle, hem Allah’ın muhabbetini kendine celbetmekte ve rızasına nâil olmakta; hem de maddeten sıhhat ve afiyet kazanmaktadır.
Gusül, aynı zamanda küçük günahlara da keffârettir. Peygamber Efendimiz, Enes bin Mâlik Hazretlerine hitaben:
“Ey Enes! Guslederken mübalâğa et. Böylece yıkanma mahallinden ayrılırken üzerinde günah ve hatalardan arınmış olarak çıkarsın” buyurmuşlardır. Hz. Enes de:
“Yâ Resûlâllah, mübalâğa nasıl olur?” diye sorduklarında, şu cevabı almışlardır:
“Saç diplerini ıslat ve deriyi de pisliklerden arındır.”
Cünüplük, ibadetleri ifaya mâni, mânevî bir kirlilik hâli olduğu için, en başta mü’minin kendine ağır gelen, huzursuz kılan, ruhunu daraltan bir durumdur. Rivâyetlerde, yeryüzünün cünüp gezen insanlardan tiksinti duyup onları Allah’a şikâyette bulunduğu zikredilmiştir. Cünüp insanların yanına rahmet meleklerinin gelmeyeceği de yine rivâyetler arasındadır. Bu sebeple salâhat ve takvâ sahibi kimseler, kendilerinde cünüplük hâli meydana geldiğinde, bu halden kurtulmak konusunda acele etmişler; geceyi cünüp olarak geçirmekten şiddetle kaçınmışlardır. Hadîs-i şerîfte: “Bir kimse hades-i ekber (cünüplük) ve hades-i asgar (abdestsizlik)ten pâk; eli, ayağı, ağzı, burnu pisliklerden temiz olarak uykuya yatar ve o gece eceli gelir de vefat ederse, müjdeler olsun ona ki, şehitlik rütbesini kazanarak vefat eder…” buyrulmuştur. Bu, işin takvâ yönüdür.
Bütün bunlar, cünüp olan bir insanın, uğursuz ve maddeten pis ve necis olduğu mânasına gelmez. Cünüp kimse ile görüşülüp konuşulmayacağı söylenemez. Dikkat edilmesi gereken husus; namaz vaktini geçirmeden yıkanmaktır. İnsan, namaz vaktini geçirmemek şartıyla, yıkanmayı te’hir edebilir ve bu halde iken cünüp kimseye yapması haram olan işlerin dışında kalan her şey’i yapabilir. Bu da, işin fetvâ yönüdür.
Ebû Hüreyre, bir gün yolda, cünüp iken, Resûlâllah Efendimize rastlamış, fakat bu cünüp hâliyle O’nun yanında bulunmaktan sıkılarak savuşup gitmiş, yıkanıp geri dönmüştü. Resûl-i Ekrem, kendisine nereye kaybolduğunu sorunca da durumu olduğu gibi anlatmış idi. Resûlâllah Efendimiz bunun üzerine Ebû Hüreyre’ye şu cevabı vermişlerdi:
“Sübhânallah, mü’min hiç necis (pis) olur mu?”
Bu hadîs-i şerif’ten  anlaşıldığına göre, cünüp olan bir mü’min, kimse ile görüşüp konuşamıyacağı bir pislik ve uğursuzluk içine düşmüş değildir. Dikkat edilmesi gereken husus; namaz vaktini geçirmeden yıkanmaktır. İnsan, namaz vaktini geçirmemek şartıyle, yıkanmayı geciktirebilir ve bu halde iken cünüp kimseye yapması harâm olan işlerin dışında kalan herşey’i yapabilir. Bu da, işin fetvâ yönüdür.
Şu halde, yeryüzünün tiksinip, rahmet meleklerinin kendisinden kaçtığı insanlar, cünüplüğü hafife alan ve cünüp gezmeyi âdet hâline getiren kimseler olmaktadır.
Guslün insan sağlığına yaptığı müsbet te’sir şu şekilde îzah edilmektedir:
Cinsî boşalma olayı, insandaki bütün sinir sistemini seferber eden ve bütün organizmayı sarsan fizyolojik bir hâdisedir. Bu olay esnasında vücutta büyük bir hücre yıkımı meydana gelir. Bu esnada solunum ve dolaşım cihazları bu olaya bütün güçleriyle katıldıklarından, solunum adedi artar. Kan dolaşımı hızlanır. Hattâ bu esnada sarfedilen kuvvet, bin beş yüz metre koşmaya eşittir. Yahut başka bir benzetme ile, yedi katlı bir apartmanın en üst katına koşarak çıkmak kadar yorucudur.
Bu hâdise vuku bulduktan sonra, uzviyet müdhiş bir yorgunluk ve ezici bir bitkinlik hisseder. Ağır bir yük taşımış gibi olur. İşte büyük bir hücre yıkımına uğrayan ve büyük bir sarsıntı geçiren insan vücudu, yıkanmak sayesinde derhal bir rehavet ve gevşeme ile sükûnete kavuşur. Vücuda yeni bir zindelik ve canlılık gelir.
İşte bu sebeple gusül, insan için mükemmel bir temizlik, maddeten ve mânen dinlenme ve huzur bahşeden bir yıkanmadır.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) alması Farz olanlara haram ve mekruh olan şeyler nelerdir?

Cünüp olan kadın ve erkeğe veyahut hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları haram olan dinî vazifeler şunlardır;
1 – Namaz kılmak.
2 – Kur’an okumak.
3 – Kur’an okumak caiz olmadığı gibi Kur’an-ı Kerîm’e el sürmek de caiz değildir. İsterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet. Ancak Kur’ân-ı Kerîm bir mahfaza içinde olduğu takdirde el sürmek caiz olur.
4 – Kâbe-i Muazzama’yı tavâf etmek.
5 – Zaruret olmaksızın câmi-i şerîfin içine girmek veya camiin içinden geçmek.
6 – Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı ve kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.
Cünüp olan kadın ve erkeğe veyahut hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları mekruh olan dinî vazifeler şunlardır;
1 – Dinî kitablardan herhangi birini el ile tutup okumak.
2 – Elini, ağzını yıkamadan yiyip içmek.
Gusül Abdesti (Boy Abdesti)’nin Nevileri nelerdir?
Gusül etmek onbir (11) nevi üzerinedir.
1-)Beş nevisi farz 
-Hayızdan yıkanmak
-Nifastan yıkanmak
-Cinsi münasebet
-El ile doyum veya şehvetle meni çıkmak
-İhtilam dolayısıyla meninin çıkması veye  meni zannı ile mesiden dolayı yıkanmak
2-)Bir nevisi farzı kifaye
-Ölünün yıkanması
3-)Dört nevisi sünnet
-Cuma gününde yıkanmak
-Bayram  gününde yıkanmak
-Hacıların Arafat’ta vakfe için gusül almaları
-Hacıların ihram için gusül almaları
4-)Bir nevisi müstehab
-O gusülde bir kâfirin İslam’a geldiği vakit gusül almasıdır. Ancak  cünüp ise gusül alması vaciptir. Çünkü cenabet hali İslam’la gitmez

2 YORUM

  1. Avatar
    Teşekkürlee

    Resimli anlatımlar çok güzel olmuş çook teşekkürler

  2. Avatar
    İsmi vermek istemeyen

    Dar zamandaki gusulde niyet veya besmele yokmu