Hizbul Bahr Duası Okunuşu

Hizbul Bahr Duası Okunuşu

Hizbul Bahr Duası

Hizbul Bahr Duası, bu çok özel ve etkili dua, yaşamınızda bereket, mucize ve dönüşüme kapıları açabilir. Darda olanlar, borcu çok olanlar, dileği olanlar bu duayı tekrar tekrar okuyabilir. Bir yandan oruç tutarak da okuyabileceğiniz bu duanın zikrine, 3 gün boyunca da devam edilebilir, 15-25 kere okuyabilirsiniz. Allah kabul etsin.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.
Ente rabbi veılmüke hasbi.
Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.
Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.
Nes’elükel ismete fil

Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub. Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şadida. Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura. Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi Yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)

Ünsurna fe inneke hayrun naşirin

Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.

Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.

Verhamna fe inneke hayrur rahımin.

Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.

Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey’in kadir. Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.

Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala Mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe yübsırun. Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun. Yasın vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym. Tenzilel azızir rahim. Li tıinzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün. Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmeıun. Ve cealna min beyni eydihim şedden ve min halfihim şedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh (3 kez tekrar edilecek)

Ve enet i k vücuhü lil hayyil kayyum. Ve kad habe men hamele zulme. Ta Sin Mim. Ha Mim. Huınmel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim. Gafriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab. Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr. Bisnillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn iad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)

Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. Bel hüve kur’anün mecid,fi levhım mafuz Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)

İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)

Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’in fik erdi ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

2 YORUM

  1. Avatar

    Yazılıslarin çoğu yanlış kardeş