Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi (2020 yılı güncelleme)

Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi (2020 yılı güncelleme)

Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi (2020 yılı güncelleme)

———————————————-
Hz.ÖMER (r.a) DÖNEMİ (634-644)
———————————————-
Hz. Ebubekir(r.a) hastalandığı zaman tavsiyetname hazırlayarak kendinden sonra Müslümanlar arasında karışıklık çıkmasını önlemek için, Hz. Ömer(r.a) Halife olmasını istemiştir. Böylece Hz. Ömer(r.a) hiçbir itiraz meydana gelmeden islam devletinin ikinci halifesi halife olmuştur. Hz. Ömer (r.a) adaleti ve doğruluğu ile ün kazanmıştır.

Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi

Hz. Ömer(r.a) başa geçince Halid Bin Velid`i ordu komutanlığından alarak,Ebu Hubeyde`yi atamıştır.Dört Halife döneminde fetihlerin en çok yoğunlaştığı dönemdir.


Bu dönemde Sasaniler ve Bizans’la mücadele edildi. Hz. Ömer (r.a) halife olduğu sırada Suriye’de fetih hareketleri devam ediyordu. Hz. Ömer (r.a) Suriye’nin fethedilmesine
önem verdi. İslam ordusu 635 `de Şam`ı (Dimaşk) kuşatmış ve altı ay süren mücadele sonunda şehri ele geçirmiştir. Fethedilen şehirlerdeki Hristiyanlar din ve
ibadetlerinde serbest bırakıldılar. Suriye’nin fethi tamamlandığında Filistin ve Kudüs hariç her yer fethedilmişti. Kudüs halkı sıranın kendisine geldiğini görerek
Bizans’tan yardım istedi. Bunun üzerine Kudüs Bizans`tan yardım istemiş imparator Herakleois deniz yoluyla Kudüs`e yardım göndermiştir.
Suriye`deki tüm İslam orduları Arm ve As başkanlığında birleşerek Bizans kuvvetleri ile karşılaşmışlardır.
636 yılında Ecnadin denilen yerde yapılan savaşı İslam ordusu kazandı.Böylece Suriye ve Filistin’de Müslümanların karşısına çıkacak bir Bizans ordusu kalmadı.
Savaşın sonunda Kudüs kuşatıldı. Kudüs patriği şehri ancak halifeye teslim edeceğini söyleyince Hz. Ömer (r.a) Kudüs’e gelerek şehri teslim aldı.
Kudüs’ün fethinden sonra ilk cami, “ Mescid’ül Aksa” ismiyle yapıldı.
Kudüs’ün Alınmasıyla Irak ve İran Üzerine Seferler Düzenlenmiş ve Savaşlar yapılmıştır.Bu savaşlar;
————————-
Köprü Savaşı (634)
————————-
Hz. Ömer (r.a), 634 yılında Irak’ı Almak İçin Ebu Veyde komutasında Büyük bir ordu göndermiştir. Bu Savaş Sasaniler ile Müslüman Araplar arasında yapılmıştır.
Müslümanların , Kufe yakınlarında Fırat nehri üzerinde bir köprü kurarak , Sasanilere saldırması ile başlayan savaşı Müslümanlar kaybettiler.
Komutan Ebu Veyde ve pek çok İslam askeri şehit olmuştur. Bu yenilgi, İlk fetihler sırasındaki en ağır yenilgi olarak kabul edilir.
Ancak Sasanilerdeki karışıklıklar üzerine Sasani ordusu çekilmiş, Araplar Fırat’ı geçip, Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.
—————————
Kadisiye Savaşı (636)
—————————
Irak cephesindeki ordunun başında Sad Bin Ebi Vakkas vardır. Müslümanlar ile Sasaniler Küfe yakınlarında Kadisiye denilen yerde tekrar karşılaşmışlardı.
Savaşı İslam orduları kazanmıştır.Bu Savaşın Sonucunda; Irak ve Batı İran Müslümanların eline geçmiş, İran yolu açılmıştır. Ve Sasaniler`in başkenti Medain şehri 637
yılında ele geçirilmiştir. Irak’ta Basra ve Kûfe kentleri kurularak Müslümanlar buralara yerleştirildiler.639 yılında Yukarı Mezopotamya fethedildi.

————————
Celula Savaşı (637)
————————
Kadisiye Savaşı’nda Araplara yenilen İranlılar bir yıl sonra, Hürzad isimli bir komutan yönetiminde yeni bir ordu oluşturdular; ancak bu ordu da, Diyâle Irmağı’na dökülen Celûla Irmağı kıyısında Araplar ile yaptığı savaşı kaybetti. Bu Savaş 637 yılında Sasanilerle yapılmıştır ve savaşı Müslümanlar kazanmışlardır. Bu zaferden sonra Irak’ı Horasan’a bağlayan yollar üzerinde bulunan Celûla kenti Müslüman Arapların eline geçti. Müslümanlar bu arada Basra ve Kûfe `de yeni askeri üsler kurarak ordularını takviye etmişler ve güçlerini arttırmışlardır.
————————–
Mısır’ın Fethi (640)
————————–
Mısır’ ın ekonomik durumunun zenginliği ve Bizans’tan gelebilecek tehlikelere açık olması nedeniyle, bölgenin fethi gerekiyordu. Amr bin As komutasındaki ordu, Mısır’ a yönelerek,641 yılında Babylon ( Babilon ) ve 642 yılında İskenderiye kentini ele geçirdi. Kahire yakınlarında ordu kent olarak “ Fustat “ kenti kuruldu.642 yılında Mısır `ın fethinden sonra Lidye ve Trabulusgarb İslam ordularınca feth edildi.
—————————–
Nihavend Savaşı (642)
—————————–
İranlılar topladıkları kuvvetlerle Müslümanlar üzerine tekrar saldırmışlar ve Nihavend de yapılan savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Bu savaşın Sonucunda; İran ordusu dağılmış ve İran şehirleri tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Irak ve Suriye seferlerinden başka, İslam orduları Yukarı Mezopotamya yönelmişler 639 yılında Urfa , Harran ve Diyarbakır feth edilmiş ve 634-664 yıllarında Azerbaycan , tamamıyla feth edilmiştir.
Bu Savaşın Bir Başka Önemi de Nihavend savaşlarıyla, Müslümanlar ve Türkler sınır komşusu olmuşlardır.(Karluklar ve Türkişler) Bu yenilgiler sonucunda Sasani imparatorluğu 651 yılında yıkılmıştır.
——————————
Horasan’ın Fethi (644)
——————————
İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek ve bölgeyi fethetmek
amacıyla yapılan sefer sonucu Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

İslam Devleti’nin sınırlarının hızla genişlemesi ve nüfusun artması yönetim konusunda bazı sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.Hz. Ömer (r.a) zamanında bir
çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.Bu sorunların çözümlenmesi için yapılan
çalışmalar;
————————————————-
ASKERİ ALANDAKİ ÇALIŞMALAR
————————————————-
-İlk kez Düzenli ordu kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.Sınırlarda Irak, Mısır, Suriye, Cünd adı verilen devamlı ordugâh şehirleri kurularak savunma ve
fetih hareketleri kolaylaştırılmıştır.
-Orduya ait kayıtların tutulması amacıyla ilk kez ordu divanı oluşturuldu.
-Askeri amaçlı ikta sistemi uygulanmaya başlanmıştır. (Memur ve askerlere maaş karşılığında arazi gelirlerinin verilmesi)
————————————————
SİYASİ ALANDAKİ ÇALIŞMALAR
————————————————
-Fethedilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrılarak büyük iller oluşturulmuş ve bu illere valiler tayin edilmiştir.
-Adli teşkilat kurularak yönetim birimlerine kadılar gönderilmiştir.
-Fethedilen bölgelerde yeni şehirler kurularak buralara Müslümanlar yerleştirilmiştir.
-Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim kullanılmaya başlandı.
-Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu.
-İlk kez Posta teşkilatı kuruldu.
——————————————————-
EKONOMİK ALANDAKİ ÇALIŞMALAR
——————————————————-
-Ekonomik alanda yenilikler yapılmıştır, Devlet hazinesi( Beytü’l-Mal) oluşturulmuştur.
-Vergilendirme kuralları belirlendi. Ayrıca Haraç ve Cizye vergileri düzenlendi. Müslüman olmayanlardan “ Haraç “ vergisi ( Toprak ) alınmaya başladı.
-Ticareti kolaylaştırmak için para bastırdı.
-Mali ve askeri amaçlı “divan örgütü” kurulmuştur.

Hz. Ömer (r.a) son derece sade bir hayat yaşayan adaletli yönetimi ile herkesin güvenini kazanan İslam devletlerini sınırlarını Lidya`dan Horasan`a
ve Kafkasya`ya kadar genişleten Hz. Ömer (r.a) 644 yılında İranlı bir köle tarafından hançerlenerek öldürülmüş ve şehit olmuştur.

10 YORUM

 1. Avatar

  süper bi şeyyy…

 2. Avatar

  çok teşekkürler gerçekten çok güzel hazırlamışsınız

 3. Avatar

  Mükemmeldi.Tam aradığım şey

 4. Avatar

  Devlet yeni idare birimlerine ayrılmıştı peki bunun sebebi nedir

 5. Avatar

  Devlet idari birimlerine ayrılmıştır. Peki bunun sebebi nedir? Yardımcı olur musunuz lütfen.

 6. Avatar
  Tuğba yiğitel

  Hz ömerin halifeliği döneminde adalet teşkilatı ve yeni medeniyet merkezlerinin kurulması hakkında bilgi edinmek istiyorum

 7. Avatar
  Anıl Öztekin

  Tarih Hocamızın dersi için kullandım çok teşşekürler. ama bunu kim yazmıs ve kaynağı nedir söylerseniz çok iyi olur.

 8. Avatar
  Ferah köseoğulları

  Üzgünüm Şu Anda Katledilen Müslüman kardeşlerimize Bütün Müslüman ülkerin başındaki liderleri toplasak 1 HZ ÖMER EFENDİMİZ OLAMIYORLAR GÖRDÜGÜMÜZ GİBİ MALESEF