Kenzül Arş Duası Anlamı ve Fazileti

Kenzül Arş Duası Anlamı ve Fazileti

Kenzül Arş Duası ve Fazileti

Korunma, dilek, sevgi, başarı, güç, borçlardan kurtulmak ve şifa için okuyabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la şerike leh,lehül mülkü ve
lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü
ebeden biyedihil hayru veileyhil ma siru ve hüve ala küllü
sey’in kadir.

La ilahe illellahü şükran li ni m^tih.
La ilahe illellahü ikaran bi rubu biyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azaınetih..
Es’elükellahümme bi hakkismik«i mektubi ala cenahi
cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala ce^natubi ala cenahi cibrile
aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala çenahi mikaile aleyke
ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke
ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffj azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran
aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamii aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta
minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke
ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel İncili vezzeburi
vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike
aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara
aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü
minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya’kubü fe ra.dedte
aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten
fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül
mülke fil ardi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehü
minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe
ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke
aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü flr avne
fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma
cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa
alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü
aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke
ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi
ve sahbihi vesellem

Kenzül Arş duası ANLAMI

Tercümesi:

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adi ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının şendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrail oğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Hz. Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın! AMİN