Kıyamet ve Ahiret

Kıyamet ve Ahiret

Kıyamet ve Ahiret

Kıyamet ve Ahiret, Hamd, zatının ebedi olduğunu bildiren Teâlâ’ya olsun. Kendisinden başka bütün varlıkların yok olmalarını diledi. Kafirleri ve günahkârları kabir azabı ile cezalandıracaktır. Kullarının dünya ve ahiret şe’adetine kavuşmaları için Peygamberleri vasıtası ile emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kullarının ahirette azap veya mükafat görmelerini dünyadaki yaptıkları birkaç günlük amellerine bağladı. Ahiret yoluna girip, rızasına kavuşmağı, seçtiği ve sevdiği kullarına kolay eyledi. Allahü Teâlâ, sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama, Onun Aline ve Ashabına salat ve selam eylesin ki, onların isimlerini Müslümanlar arasında pek yüksek eyledi. Bilmelisin ki, her şeyi dirilten ve öldüren Allahü Teâlâ, Al-i Imran suresinin yüz seksen beşinci ve El-Enbiya suresinin otuz beşinci ve El-Ankebut suresinin elli yedinci ayetinin meal-i şerifinde, (Her canlı ölümü tadacaktır) buyurdu. Bununla alemlerin üç ölümünü bildirdi.

Dünya alemine gelen elbette ölür. Ceberut alemine ve melekut alemine gelenler de elbette ölür. Bunlardan dünya aleminde olanlar, Ademoğulları (insanlar) ile karada, denizde ve havada olan hayvanlardır. Melekuti olan [yani gözle görülemeyen] ikinci alem, melekler ile cin sınıflarının bulunduğu alemdir. Ceberuti olan üçüncü alem ki, meleklerden seçilenlerin alemidir. Nitekim Kur’an-ı kerimde, Hac suresinin yetmiş beşinci ayetinde mealen, (Allahü Teâlâ, meleklerden ve insanlardan Peygamberler seçti) buyuruldu. İşte bu üçüncü sınıf Ceberut aleminin ehli, Kerubiyan, Ruhaniyan, Hamele-i Arş melekleri ve Şuradıkat-ı celal ehli olanlardır. Enbiya suresinin on dokuz ve yirminci ayetlerinde mealen, (Allahü Teâlâ’nın indinde olan öyle melekler vardır ki, kendisine ibadette, kendilerini beğenmezler ve hiç yorulmazlar. Gece gündüz hep Allahü tealayı teşbih ederler, usanmazlar) buyurularak, bunları bildirmektedir.

Kıyamet

Allahü Teâlâ onları bu ayet-i kerime ile medh buyurmuştur. Bunlar çok şerefli olup, Cennet bahçelerinde bulunurlar. Bunlar Kur’an-ı kerimde bildirilmiş olup, sıfatları anlatılmıştır. Bunlar cenab-ı Hakka yakın oldukları ve bulundukları mekanları Cennet olduğu halde yine ölürler. Allahü tealaya yakın olmaları, ölmelerine mani’ olmaz. Şana önce dünya ölümünü anlatacağım. Haber vereceğim şeyi dinlemek için kulağını iyi ver ki, eğer Allahü Teâlâ’ya ve Onun Resulüne, kıyamet gününe ve ahirete inanıyorsan; şana insanların bir halden diğer bir hale nasıl geçtiklerini nakl edip, onların hallerini, vasıflarını haber vereceğim. Çünkü, bu haberler ancak delil ve şahit iledir ki, anlatacaklarıma Allahü teala ve Kur’an-ı kerim şahittir. Kur’an-ı kerim ile Resulullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” nakl edilen sahih hadisler sözümü tasdik eder.

Ahiret

İnsan ölünce, (Dünya hayatı) biter. (Ahiret hayatı) başlar. Ahiret hayatı üç kısımdır: Tekrar dirilinceye kadar, (Kabr hayatı) dır. Sonra, (Kıyamet hayatı), bundan sonra, (Cennet ve Cehennem hayatı) dır. Bu üçüncü hayat, sonsuzdur. Dünyada iyi, faideli şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Şe’adete, rahat ve huzura kavuşmak için, hep iyi, fa ideli şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teâlâ çok merhametli olduğu için, iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete (akl) denir. Temiz ve sağlam olan akl, bu işini, çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak, aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü teala, merhamet ederek, bu işi kendi yapmakta, iyi işleri Peygamberler vasıtası ile bildirmekte ve bunları yapmağı emir etmektedir.

Zararlı şeyleri de bildirip, bunları yapmağı yasak etmektedir. Bu emir ve yasaklara (Din) denir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği dine (İslamiyet) denir. Bugün, yeryüzünde, değiştirilmemiş, bozulmamış tek din vardır. O da İslamiyettir. Rahata kavuşmak için, İslamiyete uymak, yani Müslüman olmak lazımdır. Müslüman olmak için de, hiçbir formaliteye, imama, müftüye gitmeğe lüzum yoktur. Önce kalp ile iman etmeli, sonra da, İslamiyet’in emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır.