Kureyş Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, kureyş suresinin okunuşu ve Kuranı kerim

Kureyş Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, kureyş suresinin okunuşu ve Kuranı kerim
KUREYŞ SURESİ
Kureyş Suresi’nin Kur’an-ı Kerim’deki Yeri
Kureyş’e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 4 (dört) âyettir.Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yüzaltıncı (106.)suredir, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu (29.) suredir.
Kureyş Suresi’nin İnişi
Kureyş, Hz. Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in mensup olduğu, İslâm’ın tebliğine ilk muha­tap olan ve Kur’an’da adı geçen büyük Arap kabilesidir.
Kureyş Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, kureyş suresinin okunuşu ve Kuranı kerim
Kureyş Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, kureyş suresinin okunuşu ve Kuranı kerim
Câhiliye döneminde Kureyşliler Allah’ın varlığına inan­makla birlikte putları Allah’a ortak koşuyorlardı, bu sebeple Kur’an onları “ortak koşanlar” anlamına gelen “müşrikûn” sıfatıyla nitelemiştir. 610 yılında Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Kur’an inmeye başlayınca, Kureyş’in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanmadığı gibi, Peygamber Efendimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu direniş hicretin 8. yılında Mekke’nin fethine kadar sürmüştür. Mekke’nin fethedilmesiyle birlikte İslâmiyet’in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra İslâm’ın dünyaya yayılması için Kureyşlilerin ön saflarda mücadele verdikleri görülmektedir.
Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kâbe’nin gözetim ve bakımını üst­lendikleri için, diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi; özellikle Kâbe’yi yıkmaya gelen fil ordusunun mucizevî bir felâkete maruz kalarak Kâbe’yi yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşlilerin kabileler nezdindeki saygınlığı iyice arttı. Emirler ve krallar onlara saygı gösterir, başkaları çöl­lerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken, Kureyşliler güven içerisinde yazın Tâifin serin yaylalarına, kışın da Yemen’in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş’in ticaret kervanları kış ay­larında Somali ve Habeşistan’a, yaz aylarında da Suriye, Mısır, Irak ve İran’a kadar giderlerdi.
Mekke’nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için, halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Hac mevsiminde ku­rulan panayırlar ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi buralarda düzenlenen şiir, hitabet vb. yarışmalar da dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte sûrede Allah’ın onlara lütfettiği bu imkânlar hatırlatılmakta, özellikle Kâbe’ye vur­gu yapılarak “Şu evin (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler”buyrulmaktadır.
Kabile hayatı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun olduğu için burada genel bir güvensizlik bulunduğu halde, Mekke Hz. İbrahim (aleyhüvesellem) zamanından beri Yüce Allah tarafından saygınlığı çiğnenmeyen (harem) bölge olarak insanlığa duyurulmuş, bu sayede Mekke halkı dış saldırılardan korunmuştur. Ayrıca başka bölgelerde üretilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri Hz. İbrahim (aleyhüvesellem)’in duası bereketiyle (İb­rahim 14/37) bir ticaret merkezi haline gelmiş olan Mekke’ye getirilip satılır, böy­lece bura halkının ihtiyacı karşılanırdı. İşte sûrede Kureyş’in, bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek için Allah’a kulluk etmeleri istenmiştir.
Kur’an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Belli bir şahsı veya kabileyi veya milleti örnek vermesi onun evrensel mesajına ters değildir. Verilen nimet şükür gerektirmesi cihetiyle, Kur’an-ı Kerim Kureyş’e verilen nimetleri hatırlatarak bu nimetlere mukabil şirkten dönüp yalnız Allah’a kulluk etmeleri ve İslam yolunda cihad etmeleri istenmiştir. Bu sureyi okuyan insanlar şöyle bir ders çıkarabilirler: “Allah Kureyş kabilesine verdiği nimetin şükrünü istediği gibi, bizlere de gerek fert bazında gerekse toplumsal olarak nimetler vermiş ve verilen bu nimetlere şükretmek gerektiği düşüncesine sevk etmektedir.”
Kureyş Suresi Arapça Okunuşu
kureys suresi
 Kureyş Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirahmanirrahim
Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.
Kureyş Suresi Türkçe Anlamı
Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.
 Kureyş Suresi İngilizce Çevirisi
Kureyşi alıştırdığı için –> For the taming of Qureyshh
Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için –>  For their taming (We cause) the caravans to set forth in winter and summer.
Bu Ev(Ka’be’n)in Rabbine kulluk etsinler –> So let them worship the Lord of this House,
O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu –> Who hath fed them against hunger. And hath made them safe from fear.
Kureyş Suresi’nin Faziletleri
Resurullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
“Her kim Kureyş suresini okursa, Allah’u Teala ona, Kâbe’yi tavaf edenlerin ve orada itikafta bulunanların sayısınca on hasene verir.”
Kureyş Suresine İlişkin Rivayetler
Bu sureyi her gün 7 kere okuyan kimse, kötülerin şerrinden korunur, geçim darlığı, yoksulluk, fakirlik çekmez.
Hacca giden bir müslüman, evinden ayrılırken iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra “Kureyş ve Ayetü’l-Kürsi” yi okursa, dönünceye kadar bütün musibetlerden emniyette ve selamette bulunur.
Bir kimse, herhangi bir ürün üzerine Kureyş suresini yedi kere okur ve üfürürse, o ürün bereketli olur.
Bir kimse, bu sureyi yiyeceklerin üzerine üflerse, o yiyeceklerden gelecek olan hastalıklardan korunur.
Güzel ahlaka sahip olmak, musibetlerden emin olmak ve zenginlik için 7 defa okunur.
Her kim Cuma gecesi yatsı namazından sonra bu sureyi 1000 kere okuyup abdestli olarak yatarsa, umulur ki Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında görür.
Böbrek hastalıklarından şifa bulmak isteyen kişi, bu sureyi okumaya devam etsin.
Kureyş Suresinin Tefsiri
1) Kureyş Kabilesine ticaret etmek için başka beldelere seyahat kolaylaştırıldığı, tam bir emniyet ile buna muvaffak oldukları için Allah-u Teala’ya şükür ve ibadette bulunmalılar.
2) Evet, onların kışın (Yemen’e), yazın (Şam’a)diledikleri beldeye seyahat etmeleri kendilerine kolaylaştırıldığı için şükür ve kulluk vazifesini yerine getirmeye devam etmeliler.
3) İşte onlar (Kureyş), böyle bir korunmaya nail bulunmaktadırlar. Artık bu nimetlerden dolayı bu beytin (Kabe’nin)sahibi olan Allah-u Teala’ya ibadette bulunsunlar. Allah-u Teala’nın birliğini tasdik ederek şükür vazifesini yerine getirmeye çalışsınlar ve birde şunu düşünsünler ki:
4) O kerem sahibi olan Allah-u Teala onları açlıktan kurtarıp nice nimetlere kavuşturmakla kendilerini doyurdu ve ihtiyaçtan kurtardı. Ve onları korkularından da emin kıldı. O beldeyi onlara bir güven yurdu kılarak onlara saldırıda bulunan Ebrehe ve benzeri düşmanlarını kahretti. Artık bu kadar ilahi korumaya ve lütuflara nail olan bir topluluğa gerekir ki: Putlara, Allah-u Teala’dan başka ilahlara kulluk etmeyi bırakarak, bütün bu nimetleri kendilerine ihsan eden Allah-u Teala’ya kulluk ve şükürde bulunsunlar.