Tevbe (Tövbe) – İstiğfar Duası – Kısa Türkçe Tevbe (Tövbe) Duaları

Tevbe (Tövbe) – İstiğfar Duası – Kısa Türkçe Tevbe (Tövbe) Duaları

Tevbe (Tövbe)  ve İstiğfar

İnsan, zaafları ile ve çevresel etkilerle, bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. Yüce Allah (c.c)’ın kullarına lütfettiği “Tevbe-İstiğfar”, bu durumdan kurtulmak için “rahmet kapısı” dır.

Tevbe’nin özünde pişmanlık vardır. Hakiki bir Tevbe için nefsin kendisi ile hesaplaşması, mücadele etmesi gerekir. Zaten Allah Resûlü’nün ifadesi ile günah, insanın içini tırmalayan, başkalarının haberdar olmasını istemediği şeylerdir. [Müslim, Birr, 15.] Yani her an pişmanlık duyabileceği bir iştir. Pişmanlık ise tevbe’nin ilk şartıdır. Resûlullah (s.a.v ) bir hadisinde “ (Günahtan ) pişmanlık duymak, tevbedir)” [İbn Hanbel, I, 423]derken, bu gerçeği ifade eder. Bir başka hadisinde ise, “Günahtan Tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir.” [İbn Hanbel, I, 446] buyurmuştur. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde;

tövbe duası
tövbe duası Tevbe, “işlenen günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemektir.”

Ardından istiğfar etmek, yani, Allah (c.c )’tan affetmesini istemek gelmelidir ki, Tevbe tamamlanmış olsun. O halde bu tanıma istiğfar da eklenip;

Tevbe-İstiğfar; “kulun, işlediği günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemesi ve Allah (c.c)’tan kendisini affetmesini istemesidir” diyebiliriz. Zaten Tevbe, genellikle istiğfar ile birlikte telaffuz edilerek adeta onunla özdeşleşmiştir.

Yegâne rehberimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v), tevbenin âdâbını öğretmek maksadıyla şöyle buyurmuştur: “ Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah (c.c)’tan bağışlanma dilerse, Allah (c.c) onu mutlaka bağışlar” Sonra da, söylediğini teyit etmek maksadıyla şu âyeti okumuştur: “ Ve onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki!” [ Âl-i İmrân, 3/135]tövbe duası
tövbe duası

Böylece Peygamber Efendimiz (s.a.v) tevbenin dil ucuyla yapılan bir eylem değil bilinçli bir eylem olduğunu anlatır.

Tevbe ve İstiğfar etmek için belli bir zaman ve mekan şart koşmamakla birlikte Kur’ân-i Kerim’de seher vakti Tevbe edenler övülmüştür. [bknz. Âl-i İmrân, 3/17]

Tevbe –İstiğfar ederken insan istediği ifadeleri seçebilir, yeter ki içten ve samimi olsun. Ancak pişmanlık ve af dileği en güzel sözcüklerle dile getirilmek isteniyorsa, o zaman sevgili Peygamberimizin ifadelerine bakmak gerekir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in dilinden “ Seyyidü’l İstiğfar” yani en güzel Tevbe – İstiğfar;

“Allah’ım, benim Rabbim sensin, senden başka ilâh yok.

Beni sen yarattın ve ben senin kulunum.

Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum.

Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.

Bana olan nimetini itiraf ediyorum.

Günahlarımı da itiraf ediyorum.

Günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur” [Tirmizî, Deavât,15.]Tevbe Duası Arapça ve Türkçe Anlamı

“Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,

El – Azim, el – Kerim, er – Rahim ellezi la ilahe illa hü el-hayye’l Kayyum ve etübü ileyh

Ve es’eluhu’t tevbete ve’l mağfirete ve’l hidayete lena innehü hüve’t tevvabu’r-ahim

Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşüra

Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu. Euzü bike min şerri ma sana’tu Ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu’u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz – zunübe illa ente

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l yevmi’l ahiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve’l Ba’sü bade’l mevti hakkun.

Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh. La ilahe illallah Muhammedu’r Resullullah.”

Anlamı: “Ya Rabbi! Sen benim Rabbimsin. Sana inandım ve güvendim. Sana sığındım. Ellerimi açtım ve yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim, beni kulluğuna kabul et. Adem (a.s) bugüne kadar gelmiş tüm peygamberlere, kitaplara, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. Bu güne kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımdan pişman oldum. Bunları bir daha yapmamaya söz veriyorum. Günahlarımı affet, beni bağışla, beni kulluğundan ayırma, ellerimi boş çevirme, kapından kovma Ya Rabbi Beni kötü alışkanlıklarımdan terk etmeyi nasip et. Şeytana uydurma. Bana dayanmak için güç ver. Cehennem azabından koru, beni cennetine dahil et. Cennetinde Peygamber efendimize komşu olmayı ihsan et.”Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 1

Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente’t-tavvabü’r-rahim.

Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Allah’ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın. [Buhari]

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 2

Okunuşu: Estağfirullahe’l-azimellezi la ilahe illa hüve’lhayyu’l-kayyume ve etübü ileyh.

Anlamı: Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah’tan mağfiret dilerim, O’na tevbe ederim.

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 3

Okunuşu: Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente’ttevabbü’r-rahim.

Anlamı: Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Hakikat, Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin.

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 4Okunuşu: Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhannallahi’lazimi estağfirullahe’l- azime ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah’ı tesbih ve O’na hamd ederim. Azim olan Allah’a istiğfar eder, O’na tevbe ederim.

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 5

Okunuşu: Estağfirullahe innehu kane gaffara.

Anlamı: Allah’tan af diliyorum. Çünkü Allah bolca bağışlayıcıdır.

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 6

Okunuşu: Esteğfirullahe innehu kane tevvaba.

Anlamı: Allah’tan af talep ediyorum. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir.

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 7

Okunuşu:Rabbiğfir verham ve ente hayru’r-rahimin.

Anlamı: Ya Rabbi! Affet, rahmet et, zira Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın.

Türkçe Kısa Tevbe- İstiğfar Duası 8Okunuşu: Fağfir lena verhamna ve ente hayru’l-ğafirin.

Anlamı: “Bizi affet, bize mağfiret gönder. Zira Sen affedenlerin en hayırlısısın.”

Tevbe ve İstiğfar Hakkında Ayetler

Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.”(Bakara, 2/222)

“Eğer iyi kimseler olursanız, şüphesiz Allah Tevbe/tövbe edenleri bağışlayacaktır.” (İsra, 17/25)

“Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanmanı iste. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr, 110/3)

“Ey Müminler! Hepiniz top yekun Allah’a tövbe edin.” (Nur, 24/31)

“O ne güzel bir kuldur. Gerçekten her zaman “Tevbe eden”/ Allah’a yönelen, yakarıp yalvaran bir kimseydi.” (Sad, 38/44).

Tevbe ve İstiğfar Hakkında Hadisler

“Günde iki kere istiğfar etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur.” (Ebu Dâvud)

“Kim yatağına girince üç defa:

“Estağfirullâhe’l-Azîm ellezî Lâ Ilâhe İllâ Hüve’l Hayyu’l-Kayyûm (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim)” derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar” buyrulmuştur. (Tirmizî)

Bir adam geldi Resûlullah’a(s.a.v):

‘Ey Allah’ın Resulü bir günah işledim’ dedi. Resûlullah (s.a.v):

‘Günah işlediğin zaman Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu. Adam:

‘İstiğfar ediyorum sonra dönüp tekrar günah işliyorum’ dedi. Resûlullah (s.a.v):

‘Günah işlediğinde dön, yine Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu. Adam dördüncü kere de aynı şeyi söyleyince, Allah’ın Resulü:

‘Şeytan yoruluncaya kadar Rabbinden bağışlanma dile.’ buyurdular. (İbn-i Kesir Tefsiri)

Çok Okunanlar

kutsaldinislam